TUNCELİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 640 ADET ÇERÇEVELİ VE POLEN TUZAKLI ARI KOVANI ALIM İŞİ

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Yeni Kovan Güçlü Koloni Projesi Kapsamında 640 Adet Çerçeveli ve Polen Tuzaklı Arı Kovanı Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/417617

1-İdarenin

a) Adı

:

TUNCELİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ATATÜRK MAHALLESİ MUHLİS AKARSU CAD. 18 62000 ATATÜRK MAHALLESİ TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

4282131780 - 4282131779

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Yeni Kovan Güçlü Koloni Projesi Kapsamında 640 Adet Çerçeveli ve Polen Tuzaklı Arı Kovanı Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

640 Adet Çerçeveli ve Polen Tuzaklı Arı Kovanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TUNCELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5(Beş) iş günü içinde işe başlayacak olup, 30 gün içerisinde teknik şartnamedeki malları idareye teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 5(Beş) iş günü içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Polen Tuzaklı Modern Kovanların Tümü Langstroth TS 3409:2009 Standartlarına Uygun Olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. (İLKHA)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01820882