TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE VE İLÇELERDE BULUNAN TESİSLERE KÖMÜR VE TAHTA ALIM İŞİ

İl Müdürlüğümüze bağlı Yurt Müdürlüklerinde ve ilçelerde bulunan tesislere kömür ve tahta alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/738449
1-İdarenin
a) Adı:TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı yanı NO:18 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ
c) Telefon ve faks numarası:4282125060 - 4282124860
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:İl Müdürlüğümüze bağlı Yurt Müdürlüklerinde ve ilçelerde bulunan tesislere kömür ve tahta alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:955,000 KG PORTAKAL KÖMÜRÜ VE 22,400 KG KURU TAHTA İl Müdürlüğümüze bağlı Yurt Müdürlüklerinde ve ilçelerde bulunan tesislere kömür ve tahta alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan teslim alma süresi sözleşmenin tarihinin sona ermesiyle biter. Hozat Spor Salonu Mazgirt Spor Salonu Pertek Spor Salonu Pülümür Spor Salonu Ovacık Spor Salonu Ovacık Kayak Tesisi Nazımiye Spor Salonu Munzur Erkek Yurdu Çemişgezek Gençlik Merkezi Ehlibeyt Yurdu Ovacık Kapalı Spor Salonu
ç) Süresi/teslim tarihi:Teslim alma sözleşme süresi (170 takvim günü )boyunca devam edecektir. Sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan teslim alma süresi sözleşmenin tarihinin sona ermesiyle biter. Hozat Spor Salonu Mazgirt Spor Salonu Pertek Spor Salonu Pülümür Spor Salonu Ovacık Spor Salonu Ovacık Kayak Tesisi Nazımiye Spor Salonu Munzur Erkek Yurdu Çemişgezek Gençlik Merkezi Ehlibeyt Yurdu Ovacık Kapalı Spor Salonu
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte başlar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.08.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):TUNCELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜ İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01866490