TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL

HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN İHTİYACI OLAN TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: (İLKHA)

İKN

:

2023/369577

1-İdarenin

a) Adı

:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

ESENTEPE MAH. NELSON MANDELA CADDESİ NO:23 TUNCELİ MERKEZ 62100 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

4282121277 - 4282122067

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN İHTİYACI OLAN TEMİZLİK MALZMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

224 kalem temizlik malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1-Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Esentepe Mah. Nelson Mandela Caddesi No:23 TUNCELİ/MERKEZ 2-Bedri ES Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Atatürk Mah. Sanayi Sitesi Üstü No:39 Merkez/Tunceli 3-Çocukevleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Esentepe Mah. Nelson Mandela Caddesi No:23 TUNCELİ/MERKEZ 4-Kadın Konukevi Müdürlüğü Esentepe Mah. Nelson Mandela Caddesi No:23 TUNCELİ/MERKEZ 5-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Esentepe Mah. Nelson Mandela Caddesi No:23 TUNCELİ/MERKEZ 6-TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü İnönü Mah. Harçik Küme Evleri No.66 Merkez/Tunceli 7-Pertek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü İstiklal Mah.Ali Emre Fındık Sk.2/a2/b Pertek /TUNCELİ 8-Tunceli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Esentepe Mah. Nelson Mandela Caddesi No:23 TUNCELİ/MERKEZ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanıp temizlik malzemeleri idarenin istediği tarihte ve istediği miktarda 5 iş günü içerisinde ilgili Müdürlüklere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.04.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İhale Odası - Esentepe Mah. Nelson Mandela Caddesi No:23 TUNCELİ/MERKEZ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Toki Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Bakım, Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Bedri Es Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-Pertek Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi-Tunceli Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kadın Konukevi Müdürlüğü- Tunceli Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Tunceli Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Tunceli Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

#ilangovtr BASIN NO: ILN01812217