T.C TUNCELİ VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KİRALANMASI YAPILCAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Mahalle Köy

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Payı

İmar Durumu

Fiili Durum

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Suvat Köyü/ Anafatma Mevkii

Doğa Sporları Merkezi, bir adet zipline istasyonu, iki adet tek katlı su sporları merkezi, bir addet mescit, bahçeli kafeterya, büfe, kış bahçesi ve kamp alanı.

130

1

3874

İmarsız

Kullanımda

305.000 TL

Muhammen bedelin %15 inden az olamaz

06.06.2023

13:00

1-)İlimiz Merkez Suvat Köyü Anafatma Mevkiinde bulunan ve yukarıdaki tabloda yer alan Doğa Sporları Merkezi, Kamp Alanı, Zip-Line istasyonunu, iki adet bina ve bahçeli alan’ın 1 yıl süre ile kiralanma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2-) İhale, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ihale toplantı odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

3-) İhaleye katılabilmek için;

GERÇEK KİŞİLERDEN; İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdan sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu (Mevduat ve Katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İhale şartname bedeline ait makbuz, rafting bot rehberlik belgesi, A grubu seyahat acentesi belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN; Tebligat için adres beyanı, Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgeleri, Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu (Mevduat ve Katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi İhale şartname bedeline ait makbuz’ u ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. Rafting bot rehberlik belgesi, A grubu seyahat acentesi belgesi.

Ayrıca, ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin; 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği gereğince; Tunceli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınacak gerekli izin ve belgeler ’i (Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yeterlilik Belgesi) sözleşme imzalanmadan önce 30 gün içinde idareye teslim etmeleri koşulu ile sözleşme imzalanacaktır.

4-) Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. Ancak İhaleye katılmak isteyenlerin 300(üçyüz) TL’nin Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Şartnamede belirtilen hesaba yatırmaları zorunludur.

5-) İhale Hakkında Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 0428 212 50 60 nolu telefonundan bilgi alınabilir.

6-) 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler. İlan olunur.

Lokman EKİNCİ

İl Müdürü

#ilangovtr BASIN NO: ILN01834794