T.C. NAZIMİYESULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/24 Esas

DAVALI: SELİM KARAMEŞE, Süleyman ve Asya oğlu, 01/01/1952 Nazımiye d.lu, T.C. Kimlik No:34034274366
Davacı Kaya Karameşe tarafından açılan Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Ballıca Köyü Konuksever Mevkii J43-C-08-C Pafta 123 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazda elbirliği ile malik olan paydaşlar arasında satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilerek açılan davada; davalı Selim Karameşe (T.C. Kimlik No: 34034274366)'nin Mernis adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınızı cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği, ayrıca TMK'nun 699/3 maddesi uyarınca satışın sadece paydaşlar arasında yapılmasına ilişkin muvafakati olup olmadığı ve taşınmaz üzerindeki muhdesatların mülkiyeti hakkındaki beyanınızı aynı süre içerisinde sunmanız, aksi takdirde muvafakat etmiş sayılacağınız hususları, HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur. (İLKHA)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01845556